Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin konkursu na FB

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Detailking Przezmierowo”

2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest detailkingprzezmierowo.pl

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie https://www.facebook.com/DetailKingPrzezmierow/

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem detailkingprzezmierowo.pl.

c) nie jest członkiem rodziny pracownik adetailkingprzezmierowo.pl

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

– ozonowanie
– aplikacja niewidzialnej wycieraczki
– mycie detailingowe
– woskowanie

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu:

– polubi nasza stronę na Facebooku
– polubi  post
– udostępni post z konkursem na swojej tablicy

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureat Konkursu zostanie powiadominy o wygranej poprzez serwis Facebook do maksymalnie 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez detailkingprzezmierowo.pl

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://detailkingprzezmierowo.pl